Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0218 d911 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaboli boli
Reposted frombluuu bluuu viaxsneakyx xsneakyx
Reposted fromshakeme shakeme viaboli boli
0630 053a 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viamalice malice
3697 f508 390
Reposted fromverronique verronique viamalice malice
4825 418d 390
Reposted fromEtnigos Etnigos
4852 3d9c 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamalice malice
8906 61c1 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viamalice malice
Wolałabym być trochę głupsza i trochę bardziej szczęśliwa.
— Halina Poświatowska
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda viasentymentalna sentymentalna
2799 2e59 390
Reposted fromthetemple thetemple viasentymentalna sentymentalna
2618 0546 390
Anna Świrszczyńska
Reposted fromEmisja Emisja viainsanedreamer insanedreamer
9012 2f96 390
Reposted fromFlau Flau viainsanedreamer insanedreamer
2674 045d 390
Wie pan, kobieta, która wraca, jest już inna, niż kobieta, która odchodziła (...).
— Jacek Podsiadło
Żyjemy w świecie, w którym pogrzeb jest ważniejszy od zmarłego, wesele jest ważniejsze od miłości, wygląd ważniejszy jest od intelektu. Żyjemy w kulturze opakowań, która gardzi zawartością.
— Eduardo Galeano
Dziecko, które jest źle traktowane, nie przestaje kochać rodziców. Przestaje kochać siebie
2831 e46d 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl